Privacy verklaring

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van "Steen Vastgoed NV" (hierna genoemd "Steen Vastgoed", "wij" of "ons"). Uw info is dan ook van essentieel belang voor ons.

Huidige Privacy Verklaring (hierna genoemd "Privacy Verklaring") is onder meer van toepassing op (i) onze website www.steenvastgoed.be (hierna genoemd de "Website"), (ii) het bezoeken van de gebouwen en/of de vestiging van Steen Vastgoed en (iii) alle (commerciële) relaties tussen Steen Vastgoed en haar klanten, prospecten, business partners alsook die personen die zich geabonneerd hebben op haar magazine.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Steen Vastgoed verzamelt, alsook over de wijze waarop Steen Vastgoed deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Steen Vastgoed wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de "info Wetgeving", te weten (i) de Belgische infowet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, (ii) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (iii) de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.

Het bezoeken van de Website, het beroep doen op de diensten van Steen Vastgoed, het aankopen van producten/goederen van Steen Vastgoed, het inschrijven op de nieuwsbrief, het inschrijven voor een seminarie of event van Steen Vastgoed alsook enige en iedere vorm van communicatie met Steen Vastgoed impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop Steen Vastgoed uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de legal disclaimer en cookie policy van Steen Vastgoed.

I. Soorten persoonsgegevens

Steen Vastgoed kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

Steen Vastgoed verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal Steen Vastgoed, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat Steen Vastgoed toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

II. Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

De door Steen Vastgoed verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde diensten (e.g. om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de Website, om in te schrijven op nieuwsbrieven, om deel te nemen aan bepaalde activiteiten en events). Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht in te vullen zijn en welke optioneel zijn.

III. Gebruik persoonsgegevens

Steen Vastgoed kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:

IV. Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Steen Vastgoed zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van de uitvoering van de overeenkomst en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot de verwerking van betalingen, het verzenden van leveringen en in voor het leveren van diensten aan Steen Vastgoed). In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijks openbaar gemaakt worden aan payment providers, softwareleveranciers, cloudpartner, transport partners, externe IT-consultants, financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen, overheids- en andere wettelijke instanties alsook aan externe dienstverleners.

Indien het noodzakelijk is dat Steen Vastgoed in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Steen Vastgoed uw persoonsgegevens openbaar maakt:

In alle overige gevallen zal Steen Vastgoed uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij(i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en info conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

V. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

In de regel dragen wij uw gegevens niet over aan bestemmelingen die hun woonplaats of zetel hebben buiten de Europese Economische Ruimte. Indien dit toch noodzakelijk zou zijn, zal elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, die ofwel (i) de standaard contractuele clausules zoals bepaald in de 'Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)' zal bevatten, ofwel (ii) passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de info Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

VI. Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Steen Vastgoed uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder 'III. Gebruik persoonsgegevens'.

VII. Uw info rechten

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende info rechten:

Wanneer u uw info rechten wenst uit te oefenen, gelieve dan contact op te nemen met info@steenvastgoed.be.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld e-mail adres.

Wilt u geen nieuwsbrieven of informatie over de diensten, producten en/of goederen van Steen Vastgoed meer ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop "uitschrijven", zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Steen Vastgoed.

VIII. Beveiliging persoonsgegevens

Steen Vastgoed verbindt er zich toe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Steen Vastgoed zal alle persoonsgegevens die zij heeft verzameld, bewaren op de server op haar site, alsook mogelijks in een back up in de cloud met datacenters in de EU.

Niettegenstaande (i) het veiligheidsbeleid van Steen Vastgoed, (ii) de controles die zij uitvoert en (iii) de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodat Steen Vastgoed in dit kader geen absolute veiligheid kan garanderen.

IX. Update Privacy Verklaring

Steen Vastgoed is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie op de Website te plaatsen. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Websites en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

X. Verwijzingen naar andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. Steen Vastgoed draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw persoonsgegevens. U dient zelf het info beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken zodoende te kunnen oordelen of zij in overeenstemming met de info Wetgeving handelen.

XI. Contacteer Steen Vastgoed

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop Steen Vastgoed uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop Steen Vastgoed deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop Steen Vastgoed uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.