Privacybeleid

1. Algemeen

Steen Vastgoed NV, met maatschappelijke zetel te Hoogboomsteenweg 190 b1, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven onder het nummer BE0465 263 864 (hierna “Steen Vastgoed”) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.steenvastgoed.be.

Steen Vastgoed leeft als Belgische vennootschap de Belgische ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, alsook de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van mei 2018 en andere toepasselijke wetten en reglementen.

2. Persoonsgegevens die verzameld worden

2.1. De gegevens die u ons meedeelt

In het contactformulier op de website bewaren wij volgende gegevens voor verdere verwerking: uw voornaam, uw achternaam, uw telefoonnummer, uw e-mailadres en uw vraag. Bij het inschrijven op onze nieuwsbrief, bewaren wij enkel voor dit gebruik uw e-mailadres. U kan zich ten allen tijde uitschrijven onderaan de nieuwsbrief of dit via eenvoudig verzoek melden aan info@steenvastgoed.be

2.2. De gegevens die automatisch worden verzameld

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies. Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door Steen Vastgoed en uitsluitend gedurende jouw bezoek aan de Website. Het gaat om: 1°) het TCP/IP adres 2°) het type en de versie van jouw navigatiesysteem en 3°) de bezochte internet pagina's via _ga cookie (Google Analytics).

2.3. De persoonsgegevens die door commerciële partners worden meegedeeld

In deze hypothese garanderen de commerciële partners van Steen Vastgoed aan Steen Vastgoed dat de commerciële partners de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.

2.4. Locatie van de verzamelde gegevens

De door ons verzamelde gegevens worden opgeslagen op servers binnen Europa of Amerika. Onze gegevensverwerkers en beheerders zijn 'Teamleader.be' en 'MailChimp.com'

3. Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden

Uw persoonsgegevens worden verzameld om uw aanvraag te kwalificeren en de dienst aangeboden op de website te kunnen leveren;

3.2. Direct marketing en mededeling aan derden

Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij Steen Vastgoed hiervoor uw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen (“opt-in”) bij uw Aanmelding. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan info@steenvastgoed.be.

3.3. Ernstige overtredingen

Op verzoek kunnen uw gegevens bij ernstige overtredingen van de wet aan de bevoegde autoriteiten (Politie en Justitie) worden verstrekt.

4. Duur van het bijhouden van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de dienst te leveren door Steen Vastgoed.

5. Recht van toegang en verbetering

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan info@steenvastgoed.be of per brief aan het adres in artikel 1, mits toevoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

U bent geheel vrij om uw persoonsgegevens al dan niet aan Steen Vastgoed mee te delen.

6. Recht van verzet

U kan uw recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan info@steenvastgoed.be.

7. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Steen Vastgoed heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Steen Vastgoed aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Steen Vastgoed houdt eraan u ervan te verwittigen dat de website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die Steen Vastgoed niet controleert en waarop dit privacybeleid niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door Steen Vastgoed. Steen Vastgoed is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Steen Vastgoed raadt u dus aan om aandachtig elk privacybeleid van elke site die u bezoekt te lezen daar deze kan verschillen van onze.

8. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Dit privacybeleid wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.
De rechtbank van Antwerpen is exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van dit Privacy Beleid.

9. Aanvaarding

Door de website te bezoeken, aanvaardt u alle bepalingen van dit privacybeleid en stemt u ermee in dat Steen Vastgoed uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met dit privacybeleid.